czwartek, 15 czerwca 2017

Horus Heresy Death Guard Test Model

Moja pierwsza próba tacticala do Death Guardu. Wszelkie porady, uwagi i konstruktywna krytyka mile widziana! Przy okazji to jest 100 post na naszym blogu! Dzięki wszystkim którzy czasem tu wpadają! :)

My first try on tactical Death Guard. Any tips, advices and constructive critque much appreciated! BTW it is 100th post on our blog - thanks everyone who checks our plog from time to time! :)
poniedziałek, 5 czerwca 2017

Gorechosen: Bloodsecrator

Nareszcie skończony Bloodsecrator do Gorechosena - na tą chwilę zamykający cały projekt na 7 gladiatorach do gry na arenie. 

Finally finished Bloodsecrator for Gorechosen -for now closing project with 7 gladiators for pit fights. 

niedziela, 4 czerwca 2017

Celestial Vindicators: Lord Relictor

Lord Reliktor Hadeos zwany Bibliotekarzem.
Większość swojego nieśmiertelnego życia spędził w ścianach niezliczonych bibliotek Sigmaron'u, Azyrheim'u a od ostatnich kilkuset lat w Wielkiej Bibliotece Agathium. Niechętnie opuszcza jej mury, chyba że wiązałoby się to z poszerzeniem jej zbiorów. Pomimo swojego flegmatycznego usposobienia, w rzadkich momentach potrafi wpadać w morderczy szał. Ostatnim razem wydarzyło się to kiedy natrafił na bandę wojowników Khorna plugawiących antyczne biblioteczne zbiory zapomnianej twierdzy Duardin'ów.

Lord Relictor Hadeos the Librarian. 
He spent most of his eternal life inside countless Libraries of Sigmaron, Azyrheim, and from last several hundred years in the Great Agathium Library. Reluctantly leaving its walls, unless it will cause the extention of library stocks. Despite his stolid character, in rare cases he goes in murderous rage. Last time it happened when he met a Khorn warband defiling ancient library collection of long forgotten Duardin stronghold.
 

poniedziałek, 29 maja 2017

Blood Bowl Rat Ogre

Dzisiaj wrzucam moje wykonanie jednego z najbardziej krytycznie ocenianych modeli GW ostatnich miesięcy. Pobawię się tu w adwokata diabła, bo jak dla mnie model jest świetny - mimo, że zgadzam się, że brak wyrzeźbionego futra nie był dobrą decyzją. Jak dla mnie źródłem jego złej sławy jest pozycja, która mimo dynamizmu uniemożliwia zrobienie dobrego zdjęcia modelu, który stoi na płaskiej powierzchni.

Today I'm posting my version of most critically acclaimed models from GW in last few months. I will play devils advocate because for me rat ogre is great - although I agree that lack of fur on sculpt was mistake. I thint that source of his bad reputation is possition that is dynamic but also makes impossible to take good photo of model when it is standing on flat board. 


wtorek, 23 maja 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #8 FINISH

Końcowy efekt: makieta wraz z figurkami:

Final effect: display with miniatures:


Makieta ma być też elementem terenu, stąd niewielka ilość detali na podstawce.

Display is supposed to be a terrain piece, thats why so few elements on the base.

niedziela, 30 kwietnia 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #6

Zwiadowczy oddział Palladorów "Gambit Vitriego":

Prowadzony przez Vitruviusa oddział Palladorów, swą nazwę zawdzięcza swojemu dowódcy i jego odważnym posunięciom w bitwie o cypel Pallidium. W trakcie pierwszej potyczki sił zwiadowczych, Vitri zastosował ryzykowną taktykę polegającą na szybkich skokach w eteryczne wiatry i nagłych atakach z dryfujących w przestrzeni fragmentów skalnego brzegu Pallidium. Zagranie to spowodowało spowolnienie awangardy armii Aviirossa, co z kolei dało czas na sprowadzenie posiłków z Agathium i zatrzymanie całej ofensywy Tzeentcha jeszcze u brzegów Pallidium.

Na aktualną misję Vitri wziął jedynie swego najbliższego przyjaciela Matobe i świeżego rekruta Vandusa, reszta oddziału pałni swoje stałe obowiązki patrolując połudiowe brzegi Pallidium.

Vanguard Palladors retinue "Vitri's Gambit":

Led by Vitruvius, this retinue owe its name to its Prime, and his bold actions during the battle for Pallidium foreland. During the first encounter of Vanguard forces, Vitri used risky strategy of quick jumps into Winds Aetheric, and unexpected attacks from drifting in space fragemts of rocky Pallidium kliffs. This caused the Vanguard of Aviiross's army to slow down. Thanks to that reinforcements from Agathium came in time and stop whole Tzeentch offensive on the shores of Pallidium.

On his actual mission Vitri takes only his most trusted friend Matobe, and his newest recruit Vandus. Rest of his subordinates are handling their daily duties: patrolling the south shores of Pallidium. 
Naczelny oddziału Pallador'ów Vitruvius (Vitri):

Naczelny oddziału, w przeciwieństwie do Matobe wielokronie już przekuwany na Kowadle Apoteozy.
Vitri jest typowym przedstawicielem Niebiańskich Vindykatorów, porywczy, waleczny, pierwszy na linii walk, ale potrafiący wysłuchać dobrych rad swych podwładnych, dodatkowo wyśmienity szermierz. Wraz z Matobe wspólnie planują posunięcia oddziału. Wiecznie podkrążone oczy typowe dla niego, to efekt uboczny ostatniego przekucia, od którego to Vitruvius cierpi na bezsenność. Tylko po dobrej walce i skróceniu o głowę kilku wyznawców Tzeentcha, potrafi porządnie się wyspać. Dlatego też podczas aktualnej pogoni tak zapalczywie rwie się do walki. Po ponad tygodniowym, bezsennym, śledzeniu swej zdobyczy, w końcu nadchodzi upragniony sen!

Pallador Prime Vitruvius (Vitri):

Pallador Prime, opposite to Matobe he was reforged many times on Anvil of Apotheosis.
Vitri is typical Celestial Vindicator, hot-tempered, gallant, first in the fight, and despite this, still able to hear wise advices from his subordinates, also an exquisite swodsman. With Matobe, together they are planning retiniue startegies. Always dark rings around the eyes, are typical for him, they are a side-effect of his last reforging, since then Vitruvius is suffering from insomnia. Only after a good fight and some Tzeentch followers beheading, he can get a proper sleep. Thats why in the actual pursuit he is so impetuous. After over a week long, sleepless, tracking of his prey, at last so wanted sleep is coming! "Staruszek" Matobe:

Staruszek Matobe jest najstarszy w oddziale, jeśli w ogóle w przypadku nieśmiertelnych Stormcast'ów można mówić o starości. W jego wypadku polega ona na tym, że jako jeden z nielicznych nigdy nie został poddany "przekuciu" w nowe ciało, któremu poddawani są polegli w walce. Od z góra 300 lat Matobe bez przerwy stacjonuje i walczy w Królestwie Metalu. Gdyby tylko zginął, to po "przekuciu" niechybnie dostąpiłby zaszczytu mianowania na Naczelnego oddziału. Jednak nie spieszy mu się do tego, bo jak każdy Stormcast pielęgnuje on pamięć o swoim śmiertlenym życiu.
Pamięć o dobrych dniach sprzed chwili w której błękitny ogień strawił jego żonę i córkę, pozostawiając w ich miejscu coś kompletnie innego.

"Old Man" Matobe:

Oldman Matobe is the oldest from retinue, as if You can say "oldest" in case of immortal Stormcasts. In this case his "old age" is caused  by the fact that he wasn't reforged even once. For 300 years Matobe constantly quarter and fight in the Realm of Metal. If he would die, after his reforging he would certainly gain his own Retinue and become a Prime. Nevertheless he isn't in hurry for it, becouse as every Stormcast he keeps his mortal memories as a treasure. 
Memories of good times before the day in which blue flame consumed his wife and daugher, and leave something completely different in their place.
Vandus Rookiehand:

Vandus jest świeżutkim rekrutem w oddziałach zwiadowców. Ze względu na imię takie samo jak sławetny Vandus Hammerhand, już pierwszego dnia dorobił się przydomku "Rookiehand". Do zwiadowców trafił bezpośrednio po zakończeniu swego śmiertelnego życia w czasie którego był konnym posłańcem na wielkich równinach Chamonu. Wtedy jego chlebem codziennym było unikanie licznych band wojowników Chaosu (zdolność bardzo ceniona wśród zwiadowców). Już pierwszego roku służby udało mu się okiełznać swojego rumaka "Ariela" i tak trafił do oddziału Vitruviusa. Jako że jest to jego pierwsza misja w nowej roli, Vandus rwie się do walki by udowodnić swą wartość przed Lordem Monsunem.

Vandus Rookiehand:

Vandus is a new recruit in the ranks of Vanguard Chamber. Thanks to his name, same as famous Vandus Hammerhand's, he quickly get a nickname "Rookiehand". He got to Vanguard Chamber directly after reforging from  his mortal body. During his life he was a horse messenger on a Chamons great plains. His daily duties was to avoid marauding Chaos warbands (skills greatly appreciated in Vanguard Chamber). During his first year as Stormcast he tamed a Gryph-charger "Ariel", and thanks to that he got to Vitruvius retinue. As it is his first mission as a Pallador, he wants to prove himself in the eyes of Lord Monsun.


Parada Armii 2017 - Warhammer Quest #5

Update postępów pracy nad makietą na paradę. Makieta zbliża się do skończenia, jednak czuję powoli presję czasu bo jeszcze zostało trochę modeli do pomalowania i detali do dodania do samej makiety. Starałem się wycisnąć jak najwięcej rpgowo, dungeoncrowlerowego jak tylko mi się uda. Rezultat poniżej :)

Update on my progress on display. Display is almost finished but I'm starting to feel flow of time because there is still much to do - few models to paint and more details for display. 
I've tried to squease in it as much rpg/dungeon crowler flavour as possible. Results are bellow.Przymiarka jak to będzie się mieścić ze wszystkimi modelami.

Test: how will it look with all plande models.


niedziela, 23 kwietnia 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #5

Ostatni Pallador, Vandus Rookiehand:

Vandus jest świeżutkim rekrutem w oddziałach zwiadowców. Ze względu na imię takie samo jak sławetny Vandus Hammerhand, już pierwszego dnia dorobił się przydomku "Rookiehand". Do zwiadowców trafił bezpośrednio po zakończeniu swego śmiertelnego życia w czasie którego był konnym posłańcem na wielkich równinach Chamonu. Wtedy jego chlebem codziennym było unikanie licznych band wojowników Chaosu (zdolność bardzo ceniona wśród zwiadowców). Już pierwszego roku służby udało mu się okiełznać swojego rumaka "Ariela" i tak trafił do oddziału Vitruviusa. Jako że jest to jego pierwsza misja w nowej roli, Vandus rwie się do walki by udowodnić swą wartość przed Lordem Monsunem.

Last Pallador, Vandus Rookiehand:

Vandus is a new recruit in the ranks of Vanguard Chamber. Thanks to his name, same as famous Vandus Hammerhand's, he quickly get a nickname "Rookiehand". He got to Vanguard Chamber directly after reforging from  his mortal body. During his life he was a horse messenger on a Chamons great plains. His daily duties was to avoid marauding Chaos warbands (skills greatly appreciated in Vanguard Chamber). During his first year as Stormcast he tamed a Gryph-charger "Ariel", and thanks to that he got to Vitruvius retinue. As it is his first mission as a Pallador, he wants to prove himself in the eyes of Lord Monsun.