wtorek, 30 maja 2023

Barak-Krakov: Arkanauts #1

 

Pierwsza piątka Arkanautów skończona. Modele wzbogacone o odkryte główki z 40-kowych Leagues of Votann, kobiety z biustami wymodelowanymi z green-stuffu.


First five of my Arkanauts are ready. Miniatures are upgraded with some uncovered heads from 40K Leagues of Votann range, females with busts modelled from green-stuff.


 
 

środa, 3 maja 2023

Barak-Krakov: Codewright (FKB CV)


 

Tematem aktualnej edycji FKB, zaproponowanym przez Kapitana Haka jest: CV

Przed państwem kharadroński Codewright. Wśród wielu tomów, które taszczy na plecach, znajdzie się też jego Curriculum Vitae, dość opasłe tomiszcze, wszakże jako krasnolud ma na karku wiele wiosen... ;)

Bosco Baraksson, najstarszy członek rady i prawa ręka Umboldta Smogga. Pamięta jeszcze czasy sprzed założenia portu Barak-Krakov. Autorytet we wszelkich sprawach dotyczących Kharadrońskiego Kodeksu. Podczas "Bitwy o Cypel" doznał rozległych poparzeń, ratując drugie wydanie Kodeksu przed Płomiennikiem Tzeentcha.


Topic of actual edition of FKB, proposed by Kapitan Hak is: CV

Before You kharadron Codewright. Among many tomes on his back, there is also his Curriculum Vitae, a hefty tome, as he as a duardin has many years of experience... ;)

Bosco Baraksson, the oldest member of the council and right hand of Umboldt Smogg. He remembers the times before founding of the Barak-Krakov sky-port. Authority in every case involving the Kharadron Code. During the "Battle of the Cape", got badly burned as he was rescuing the second edition of the Code from the Flamer of Tzeentch.